dk

Særlige advarsler og forsigtighedsregler ved brug af medicinsk cannabis

Dec 20 '17 | af Canoo

Lægemiddelstyrelsen har i forbindelse med starten på forsøgperioden i Danmark lavet en indledende vejledning for danske læger.


Jeg har læst denne vejledning med stor interesse og vil i det nye år bryde den op i i mindre bidder, som med denne artikel.


Jeg håber på den måde at folk for et mere realistisk billede af den ramme som lægerne skal arbejde indenfor når det drejer sig om medicinsk cannabis.


God bedring


Jan :)

 

Uddrag fra:

Vejledning om lægers behandling af patienter med medicinsk cannabis

omfattet af forsøgsordningen . Gældende fra 1 januar 2018.


9.1.2. Særlige advarsler og forsigtighedsreglerOverskrifterne er tilføjet for at beskrive det enkelte afsnit.


Cannabis skal behandles med omhu og forsigtighed.

Særlige advarsler og forsigtighedsregler, som gælder for de godkendte lægemidler,
skal også overvejes i de situationer, hvor man påtænker at bruge medicinsk cannabis.

Cannabinoider kan påvirke hjerte-karsystemet.

Cannabinoider, især THC, kan bevirke takycardi, andre hjerterytmeforstyrrelser, orthostatisk hypotension med risiko for svimmelhed og besvimelse, men også stigning i blodtrykket. Medicinsk cannabis anbefales derfor ikke til patienter med sværere hjertekarsygdom.


Vær særlig opmærksom i starten - især ældre patienter

-Pga. risiko for takykardi og svimmelhed særligt umiddelbart efter behandlingsstart tilrådes dosistitrering især hos ældre patienter.


Kan forårsage fald-ulykker for ældre

Pga. svimmelhed og blodtryksfald kan der være en øget risiko for faldulykker især hos ældre patienter. –


Cannabis kan påvirke psyken

Pga. risiko for symptomer som angst, sanseforstyrrelser, humørændringer og paranoide tanker særligt hos patienter, som aldrig har prøvet cannabis tidligere, og sjældnere mere fremtrædende psykiske symptomer som konfusion, hallucinationer, vrangforestillinger og depression, bør patienten monitoreres tæt i starten af et behandlingsforløb. I tilfælde af udtalte psykiske symptomer bør behandling med medicinsk cannabis standses straks og patienten monitoreres tæt, indtil symptomerne er forsvundet. –


Forsigtighed for tidligere misbrugere

Medicinsk cannabis skal anvendes med stor forsigtighed til patienter med kendt pågående eller tidligere alkohol- eller stofmisbrug.


Bland ikke alkohol og cannabis

Patienter skal advares om, at samtidig indtag af alkohol og medicinsk cannabis kan forstærke påvirkningen af centralnervesystemet.


Cannabis kan forstærke virkningen af anden medicin.

Medicinsk cannabis skal anvendes med stor forsigtighed hos patienter, der er i samtidig behandling med sovemedicin, sedativa eller andre midler med psykoaktiv virkning pga. risiko for additiv eller synergistisk virkning. –


Rygning af cannabis tilrådes ikke

Rygning af cannabis frarådes generelt, men særligt hos patienter med astma og kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL). –


CBD-Cannabidiol påvirker helbreddet – og brugen bør monitoreres

Særlige forhold ved produkter indeholdende cannabidiol (CBD): CBD synes at have immunmodulerende og antiinflammatoriske virkninger, som aktuelt undersøges til forskellige inflammatoriske (autoimmune) sygdomme og til graft-versus-host disease. Der er på

nuværende tidspunkt begrænset viden om betydningen heraf. Ved høje CBD-doser (20 mg/kg/d) er hos børn med epilepsisyndromet

Dravet syndrom beskrevet en række bivirkninger, herunder somnolens og diarré. Hos en femtedel af patienterne (alle i samtidig valproatbehandling) sås transaminasestigninger tydende på leverpåvirkning27). Indtil yderligere viden foreligger anbefales

monitorering af leverparametre ved behandling med CBDholdige præparater. –Cannabinoider kan være vanedannende


THC kan bevirke afhængighed. Et nyligt studie fra Israel antyder, at 10-20% af kroniske smertepatienter behandlet med medicinsk cannabis kan udvikle symptomer forenelige med afhængighed28). Risikoen antages at være højest ved rygning af medicinsk

cannabis. Der savnes viden om afhængighedsrisikoen ved peroral indtagelse.


Medicinsk Cannabis og rejser

Patienten skal rådgives om, at der kan være fastsat begrænsninger for at rejse til andre lande med medicinsk cannabis.

Patienten bør derfor undersøge, hvilke regler der gælder for at medbringe medicinsk cannabis til eget brug på en rejse, herunder om muligheden for udstedelse af en Schengen-attest eller anden dokumentation, som rejselandet påkræver29).  


Du kan downloade hele vejledningen her:  Download PDF fra lægemiddelstyrelsen - klik her

Kommentarer

Ingen kommentarer
Du skal logge ind for at kommentere

Relaterede artikler